Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Komerčné priestory
Komerčné priestory
Byty
Byty
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Ako je to s povinnosťou mať energetický certifikát?

 

     Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov ustanovil pre vlastníkov budov okrem iného povinnosť mať energetický certifikát. Energetický certifikát je osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii, ktorou sa budova podľa jej energetickej hospodárnosti, to znamená, podľa množstva energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb, najmä na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, osvetlenie, či vetranie, zatrieďuje do určitej energetickej triedy (A-G). Budovy v triede A sú energeticky najúspornejšie, budovy v energetickej triede G najmenej hospodárne.

 

     Energetická certifikácia je povinná:

1.     pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, s výnimkou prenájmu bytov a samostatných častí do 31.decembra 2015

2.     pre budovy, v ktorých viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, od 10. júla 2015 sa táto povinnosť bude vzťahovať na budovy s viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy

3.     pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy; inak je dobrovoľná. Pod významnou obnovou existujúcej budovy treba rozumieť také stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových náplní.

 

     Naopak energetická certifikácia sa nevzťahuje na:

1.     budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,

2.     kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia

3.     budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,

4.     priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

5.     bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,

6.     samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

 

     Energetický certifikát je povinný mať vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia. V prípade novej budovy alebo existujúcej budovy po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčil inak, je vlastník budovy povinný mať energetický certifikát už ku kolaudácii budovy. Pokiaľ platnosť energetického certifikátu vypršala z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré ovplyvňujú jej energetickú hospodárnosť, vlastník budovy je povinný zadovážiť si ho do dvoch mesiacov od vypršania platnosti certifikátu. V prípade uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej časti, je vlastník budovy povinný mať energetický certifikát už ku dňu podpísania takejto zmluvy. Byty alebo samostatné časti budov by v prípade predaja (v prípade prenájmu až od roku 2016) mali mať energetický certifikát už teraz. Preukázať sa ním však v súčasnosti stačí len v prípade ak má povinne mať energetický certifikát bytový dom. Na certifikáciu jednotlivých bytov totiž zatiaľ nejestvuje metodika.

    

     Tu je na mieste upozorniť, že v prípade predaja alebo prenájmu budovy je vlastník budovy povinný uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj o samostatnej časti budovy, pokiaľ k nej bol vypracovaný energetický certifikát.

 

     Energetické certifikáty vypracúvajú odborne spôsobilé osoby, ktorých zoznam vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Cena energetických certifikátov nie je všeobecne upravená cenníkom, preto je to vždy otázkou dohody medzi vlastníkom a odborne spôsobilou osobou. Forma, obsah a rozsah energetického certifikátu sú upravené zákonom č. 555/2005 Z. z. a vyhláškami č. 625/2006 Z. z. a 311/2009 Z. z. Energetický certifikát má platnosť 10 rokov.

 

Mgr. Klaudia Ziburová

Novinky a aktuality
Druhá novinka Zmena klasifikácie ornej pôdy na stavebný pozemok  ...
Prvá novinka Ako je to s povinnosťou mať energetický certifikát?    ...