Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Komerčné priestory
Komerčné priestory
Byty
Byty
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Zmena klasifikácie ornej pôdy na stavebný pozemok

 

     Ste vlastníkom ornej pôdy a plánujete na nej začať výstavbu? Na pozemku, ktorý patrí pod poľnohospodársku pôdu (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, ako aj záhrady) je možno stavať až vtedy, keď je odňatý z pôdneho fondu. Postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je upravený v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

 

     Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (výnimky nižšie). Rozhodnutie o odňatí vydáva miestne príslušný Okresný úrad, Poľnohospodársky a lesný odbor, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne.

 

     Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť:

a) súhlas príslušného  Poľnohospodárskeho a lesného odboruOkresného úradu -  súhlas sa nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia poľnohospodárskej pôdy do 1 000 m2, ak ide o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy, alebo ak ide o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

b)  projektovú dokumentáciu

c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie – túto bilanciu vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva. Bonitu možno zistiť na Poľnohospodárskom a lesnom odboreokresného úradualebo vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy.

d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov - vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,

e) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú:

- výpis z katastra,

- kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,

- dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie,

- potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,

f) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy

g) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania,

h) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde; ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,

i) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia – upravuje nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

 

     Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak:

a) ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,

b) ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce,

c) ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.

 

     Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia. Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.

 

Mgr. Lenka Bombarová

Novinky a aktuality
Druhá novinka Zmena klasifikácie ornej pôdy na stavebný pozemok  ...
Prvá novinka Ako je to s povinnosťou mať energetický certifikát?    ...